Informacje dla kandydatów do II LO w Gdańsku na r.szk. 2017/2018

REGULAMIN REKRUTACJI
REGULAMIN REKRUTACJI DO II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W GDAŃSKU
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018Na podstawie:
- art.149, 155, 165, 204 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.60);
- rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum;
- §2 ust.4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz.U. z 2002r., nr 506, Dz.U. z 2011r. nr 176, poz.1051);
- zarządzenia nr 24/2017 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, szkół podstawowych dla dorosłych oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych w województwie pomorskim na rok szkolny 2017/2018, zawierającego szczegółowe terminy dokonywania tych czynności.

I. Informacje ogólne. 
1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych, dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków. Szkolna komisja rekrutacyjna,  po otrzymaniu wymaganych dokumentów, przeprowadza postępowanie rekrutacyjne:
a) przyjmuje i weryfikuje zgodność wprowadzonych danych osobowych;
b) weryfikuje poprawność wprowadzonych  ocen i osiągnięć  kandydata; uzupełnia  ewentualne  braki      lub poprawia błędy;
c)  sporządza listę kandydatów, zawierającą imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, w przypadku których zweryfikowano wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym zweryfikowano spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym;
d)  sporządza informację o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego;
e) sporządza listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia;
f)  sporządza listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;
g) sporządza protokoły postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.
2.   Wszystkie sprawy sporne wynikłe z przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych rozstrzyga dyrektor szkoły.
II. Zasady rekrutacji do II Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku.
1.   Kandydatów do publicznych szkół  ponadgimnazjalnych  na terenie Pomorza obejmuje rekrutacja elektroniczna pod adresem: nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat . Kandydat spoza Trójmiasta zakłada swoje konto w systemie.
2.   Kandydat wprowadza dane do systemu, w tym określa preferencje wyboru szkół ( można wybrać trzy szkoły), zapoznając się z ofertą przedstawioną w systemie .
3.   Kandydat drukuje wniosek z systemu i składa go w szkole pierwszego wyboru wraz z:
a/ ankietą kandydata II LO (do pobrania ze strony http://2lorekrutacja.blogspot.com/),
b/ odpisem aktu urodzenia ( kserokopia),
c/ zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku,
d/ zaświadczeniem o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów kuratoryjnych.
4.   Kandydat sprawdza lub wprowadza oceny i osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum i zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
5.   Kandydat składa kopię świadectwa i kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
6.   Rodzice kandydata składają oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz dwa zdjęcia.
7.   Kandydat  zostaje przydzielony tylko do jednego z preferowanych  oddziałów lub nie zostaje  przyjęty do żadnego, jeżeli nie uzyskał  wystarczającej liczby punktów zapewniających przyjęcie.
8.   O przyjęciu kandydata do wybranej klasy pierwszej decyduje pozycja na liście, ustalona według kryteriów punktowych uzyskanych ze świadectwa ukończenia gimnazjum  i  wyników egzaminu gimnazjalnego  oraz  oceny z języka polskiego, matematyki oraz dwóch wybranych przez szkołę ponadgimnazjalną obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
9.   Nie złożenie w wymaganym terminie któregokolwiek z obowiązujących dokumentów spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjnego.
       10. II LO  oferuje nauczanie w systemie klasowym. Wyboru klasy uczniowie dokonują na etapie        naboru.
       11. Przewidziane są następujące klasy, które po pierwszym roku nauki będą realizowały przedmioty ujęte  w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym:
OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Profil klasy
Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym
Liczba godzin w cyklu 3-letnim

Języki obce
Liczba godzin w cyklu 3-letnim*

Punktowane przedmioty rekrutacyjne**

Przedmioty uzupełniające

Progi punktowe
z

 ubiegłych lat

IA
 POLITECHNICZNA
z programem autorskim z matematyki

matematyka 20h
fizyka 9h
j.angielski 15h
II j.obcy  6h (wybór)
j.francuski
j.hiszpański
j.niemiecki
matematyka
fizyka
j.angielski

 • programowanie
 • informatyka w naukach przyrodniczych
 • historia i społeczeństwo2014/2015- 160,4
2015/2016- 159,0
2016/2017- 162,0

IB
HUMANISTYCZNA


j.polski 20h
historia 10h
wos 7h
I j.angielski 9h
II j.obcy 6h (wybór)
j.francuski
j.hiszpański
j.niemiecki

matematyka
historia
j.obcy***
 • matematyka dla prawnika ­­­
 •  przyroda
 • wprowadzenie do filozofii
­­­­­

2015/2016- 144,2
2016/2017- 155,6

IC + ID
BIOLOGICZNO-CHEMICZNA
- LABORATORIUM

biologia 10h
chemia 10h

I j.angielski 9h
II j.obcy 7h (wybór)
j.francuski
j.hiszpański
j.niemiecki

matematyka
biologia
chemia

 •  obserwacje i eksperyment w biologii
 • laboratorium chemiczne
 • matematyka dla medyka
 • historia i społeczeństwo

2014/2015- 155,8
2015/2016- 152,6
216/2017- 160,2IE
MENEDŻERSKA

matematyka 20h
geografia 10h
j.angielski 15h

II język 6h (wybór)
j.francuski
j.hiszpański
j.niemiecki

matematyka
geografia
j.angielski
 • ekonomia w praktyce
 • historia i społeczeństwo

2014/2015- 150,6
2015/2016- 152,0
2016/2017- 161,6

IF
POLITECHNICZNA
MATEMATYCZNO-FIZYCZNA
z programem autorskim z fizyki

matematyka 20h
fizyka 13h
I j.angielski 9h
II język 6h (wybór)
j.francuski
j.hiszpański
j.niemiecki

matematyka
fizyka
j.obcy
 • pracownia fizyczna
 • informatyka w naukach przyrodniczych
 • historia i społeczeństwo2014/2015- 151,0
2015/2016- 153,6
2016/2017- 157,2

*Drugi język obcy nauczany jest od podstaw. W przypadku utworzenia grupy mniejszej lub większej niż 15 osób, szkoła ma prawo do przydzielenia ucznia do danej grupy językowej, uwzględniając ilość uzyskanych punktów. Język angielski nauczany jest w grupach międzyoddziałowych z podziałem na stopnie zaawansowania.
**W każdej z klas punktowany jest zawsze j .polski.
***Jeżeli drugi język obcy nauczany był w ramach zajęć dodatkowych, oceny tej nie bierze się pod uwagę.


III. Szczegółowe zasady rekrutacji.
1.   O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów możliwych do uzyskania
 w procesie rekrutacyjnym - maksymalnie 200, w tym:
·         100 punktów - punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu - wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej mnożone są przez 0,2 pkt.
·         100 punktów - punkty uzyskane za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przez szkołę ponadgimnazjalną obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.
2.       W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego, wynik przedstawiony w procentach z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym – mnoży się przez 0,2;
3.       Oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum przeliczane są na punkty wg następującego kryterium:
ocena celująca – 18 punktów,
ocena bardzo dobra – 17 punktów,
ocena dobra - 14 punktów,
ocena dostateczna - 8 punktów
ocena dopuszczająca - 2 punkty
4.        Inne osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum przeliczane na punkty:
1)      za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7 pkt
2)      za udział w konkursach i olimpiadach:
a)       uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
·         tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt
·         tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt
·         tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt
b)      uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
·         dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt
·         dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt
·         dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt
·         tytułu finalisty konkursu przedmiotowego –  7 pkt
·         tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt
·         tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –  3 pkt
c)       uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach sportowych lub artystycznych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły;
Miejsca uznane za wysokie w zawodach sportowych o zasięgu:
·         międzynarodowym (miejsca 1-8) – 4 pkt
·         krajowym (miejsca 1-6) – 3 pkt
·         wojewódzkim (miejsca 1-3)– 2 pkt
·         powiatowym (miejsca 1-3) – 1 pkt
d)      osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 3 punkty
5.       W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w pkt 4.2, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie w danych zawodach, z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

IV. Zwolnienie z postępowania rekrutacyjnego, pierwszeństwo w przyjęciu do II LO.
1.       Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8, są przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności.
2.       W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, oceny przelicza się na punkty w sposób określony w art. 8 rozporządzenia MEN.
3.       W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
4.       W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego,  na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

V. Terminy.


I etap
Od 8 maja (poniedziałek) do 20 czerwca (wtorek) do godz.15.00
przyjmowanie dokumentów
 Komplet dokumentów:
- ankieta kandydata
- wydruk z systemu
- zgody na przetwarzanie danych osobowych (2)
- odpis aktu urodzenia
II etap
Od 23 czerwca (piątek) od godz.11.00 do 27 czerwca (wtorek) do godz.15.00 przyjmowanie dokumentów
Dokumenty:
- 1 kopia świadectwa ukończenia gimnazjum
- 1 kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
- zaświadczenie o tytule laureata lub finalisty konkursu kuratoryjnego
- ewentualnie zaświadczenie o problemach zdrowotnych kandydata, ograniczających możliwość kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej
Od 23 do 29 czerwca (czwartek) do godz. 15.00 – weryfikacja dokumentów przez komisję rekrutacyjną
7 lipca (piątek) do godz.12.00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
III etap
Od 10 lipca (poniedziałek) od godz.12.00 do 13 lipca (czwartek)  do godz.15.00) - przyjmowanie dokumentów (przyjmujemy oryginały, wydajemy kopie)
Dokumenty
- oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum
- oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
- ewentualnie dokumenty poświadczające: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.
14 lipca (piątek) do godz.12.00 podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych